Integritetspolicy

Välkommen till vår webbplats. Vi respekterar din integritet och vill att du ska förstå hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Denna Integritetspolicy beskriver våra rutiner kring hanteringen av din personliga information.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att hanteringen sker i enlighet med gällande regler och lagar samt våra interna riktlinjer och rutiner.

1. Vem omfattas av denna information?

Denna information omfattar dig som är:

 • Användare av vår webbplats, d.v.s. du som har registrerat dig på vår plattform för att få tillgång till information och tjänster, eller genomfört ett köp på sidan.
 • Besökare av vår webbplats, d.v.s. du som väljer att besöka och/eller ta del av våra öppna tjänster på vår webbplats. 

2. Vem ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter?

Megaego AB, 559177-0093, ("Megaego", "vi", "oss") ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter som beskrivs i denna information.

Om du har några frågor eller funderingar rörande vår hantering av dina personuppgifter, se våra kontaktuppgifter i slutet av denna informationstext.

Som nämnts ovan beskriver denna informationstext vår behandling av personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvarig. Vi ansvarar inte för tredje parts eventuella egna behandling av personuppgifter och i den mån detta sker.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar bara in de personuppgifter som vi behöver. Vilka personuppgifter som vi samlar in beror på hur du interagerar med oss.

Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig, t.ex. ditt namn.
 • Kontaktuppgifter. Uppgifter som gör det möjligt att kontakta dig, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Kompetensuppgifter. Uppgift om dina yrkesmässiga färdigheter, t.ex. specialistområden och språkkunskaper.
 • Användaruppgifter. Inloggningsuppgifter till vår plattform, normalt e-postadress och lösenord.
 • Yrkesrelaterade uppgifter. Eventuellt yrke, arbete och arbetsplats
 • Användargenererade uppgifter. Uppgifter om din aktivitet och användning av webbplatsen, t.ex. klick och besök på webbplatsen och i övrigt ditt beteende på webbplatsen.
 • Din kommunikation. Innehåll i kommunikation med oss, eller om du publicerar innehåll på webbplatsen.
 • Bildmaterial. Fotografi av dig, t.ex. på din profilsida.
 • Tekniska uppgifter. Tekniska uppgifter om den enhet som du använder vid besök på vår webbplats, t.ex. typ av enhet, version av webbläsare och operativsystem.
 • Uppgift om omdöme. Webbplatsbesökares utlåtande om oss och våra tjänster, i form av betyg och feedback/kommentarer.

4. Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Varifrån personuppgifter samlas in beror på hur du interagerar med oss.

Normalt samlar vi in personuppgifter från:

 • Dig själv. När du besöker vår webbplats, fyller i formulär på webbplatsen, registrerar ett användarkonto på vår plattform, genomför köp, kontaktar oss eller kommunicerar med oss samlar vi in personuppgifter direkt från dig.
 • Automatiskt från din enhet. Vi samlar in personuppgifter automatiskt från din enhet, t.ex. din dator eller mobil, med hjälp av kakor eller liknande spårningsteknik när du besöker vår webbplats. Detta sker bl.a. för att du ska kunna ta del av webbplatsen och dess funktioner.
 • Allmänt tillgängliga informationskällor. Vi kan samla in personuppgifter om dig från allmänt tillgängliga källor.

5. Vår användning av personuppgifter

Nedan listar vi närmare information om varför vi använder dina personuppgifter i olika fall. Samtliga ändamål behöver inte gälla för dig utan vilka ändamål som gäller för dig beror på hur du interagerar med oss.

För att läsa mer om vilka kategorier av personuppgifter, med stöd av vilken rättslig grund som vi använder personuppgifter för respektive syfte och hur länge dina personuppgifter sparas, se vår detaljerade information om behandling av personuppgifter längre ned i denna informationstext.

Upprätta och administrera ditt användarkonto

Om du registrerar ett användarkonto på vår webbplats, behandlar vi dina personuppgifter för du ska kunna upprätta och hantera ditt användarkonto. Detta sker för att du ska kunna ta del av vår tjänst och dess funktioner. 

Hålla din användarprofil uppdaterad och relevant

På din profilsida/användarsida sparas uppgifter som du själv lägger in, eller uppgifter som vi lägger till, i syfte att kunna ge dig rätt stöd och rätt hjälp för just dina behov.

Ta emot och publicera besökares omdömen

Om du som besökare av webbplatsen lämnar ett omdöme kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna ta emot och offentliggöra sådan feedback. Observera att du alltid har möjlighet att välja om ditt omdöme ska publiceras anonymt eller inte.

Möjliggöra kommunikation mellan oss och besökare av webbplats, inklusive publicering av sådan kommunikation och annat innehåll

Besökare kan välja att kontakta andra användare och besökare på vår webbplats eller ställa en fråga i vårt allmänna forum. I dessa fall kommer personuppgifter i sådan kommunikation att behandlas i syfte att möjliggöra för parterna att komma i kontakt med varandra, utbyta erfarenheter och få svar på frågor och funderingar.

Besvara frågor och tillhandahålla kundservice

Om du kontaktar oss, t.ex. via vårt kontaktformulär på webbplatsen eller våra sociala medie-konton eller e-post, använder vi dina personuppgifter som du delar med oss för att besvara din fråga och i övrigt tillhandahålla kundservice.

Tillhandahålla nyhetsbrev, inklusive marknadsföring

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla vårt nyhetsbrev och annan marknadsföring via t.ex. e-post, SMS, messenger etc. Detta sker t.ex. om du valt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, fyllt i formulär eller köpt någonting på vår webbplats. 

Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på avanmälningslänken i utskicket eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifter som anges i slutet av denna information.

Utvärdera och utveckla verksamheten

Vi använder dina personuppgifter för att sammanställa rapporter, analyser och statistik på en övergripande nivå i syfte att följa upp och förbättra verksamheten, t.ex. våra affärsmetoder och -strategier.

Följa upp och utvärdera användningen av webbplatsen

Det är viktigt för oss att förstå hur vår webbplats används. Detta för att vi kontinuerligt ska kunna förbättra vår webbplats och dess funktioner. Vi använder därför dina personuppgifter för detta syfte, t.ex. när vi med hjälp av kakor och liknande spårningsteknik samlar in och analyserar besöks- och användarstatistik om hur vår webbplats och tjänster används.

Förbättra användarupplevelsen på vår webbplats

I syfte att förbättra funktionaliteten och skräddarsy din användarupplevelse på vår webbplats, t.ex. för att komma ihåg dina inställningar och preferenser, samlar vi när det är nödvändigt in dina personuppgifter genom att använda oss av kakor och liknande spårningsteknik.

Säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet

Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa nödvändig teknisk funktionalitet och säkerhet på vår webbplats och i våra IT-system, t.ex. vid säkerhetsloggning, felhantering och säkerhetskopiering.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

För att uppfylla rättsliga skyldigheter som vi har hanterar vi om det är nödvändigt dina personuppgifter, t.ex. för att uppfylla krav i dataskyddslagstiftning. För detta syfte kan vi dela viss information med andra mottagare, se längre ned för mer information.

6. Vilka mottagare delar vi personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med olika mottagare:

 • Tjänsteleverantörer. För att hantera personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller exempelvis IT-tjänster och kommunikationstjänster (som bl.a. gör det möjligt för oss att tillhandahålla webbplatsen och skicka meddelanden till dig). Tjänsteleverantörerna får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal med oss att skydda dina uppgifter.
 • På vår plattform. För att möjliggöra användningen av vår tjänst delas personuppgifter med andra besökare eller användare av vår webbplats, t.ex. om du som besökare publicerar ett omdöme eller om du publicerar information som kan ses av andra på webbplatsen.
 • Övriga mottagare. I vissa fall, när det är nödvändigt, delar vi dina personuppgifter med andra mottagare för vissa syften:

        - hantera en sammanslagning eller försäljning av verksamheten,

        - hantera och bemöta rättsliga krav

        - uppfylla rättsliga skyldigheter.

Exempel på mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja verksamheten.

7. Vilka rättigheter har du?

Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning i förhållande till de personuppgifter som vi har samlat in om dig. Nedan förklarar vi dina rättigheter och under vilka förutsättningar som du har möjlighet att göra dem gällande. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Du har rätt att:

Begära tillgång till och få en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig. Vi har rätt att vägra dig hela eller delar av en kopia på dina personuppgifter om vi bedömer att utlämnandet av sådan kopia skulle inverka menligt på någon annans fri- och rättigheter.

Begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, exempelvis genom att du inkommer till oss med ett kompletterande utlåtande.

Återkalla ditt samtycke när vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke. I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke så måste vi, som utgångspunkt, upphöra med den behandling som förlitar sig på sådant samtycke. Lagligheten av den behandling som tidigare skett med stöd av sådant samtycke påverkas däremot inte retroaktivt av att du återkallat ditt samtycke.

Begära radering av dina personuppgifter. Utöver rätten att invända mot en behandling som kan resultera i att vi är skyldiga att upphöra med en behandling. 

Om du har rätt till radering av personuppgifter som vi har offentliggjort kommer vi, mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet (t.ex. kostnader och tekniska förutsättningar), att kontakta andra personuppgiftsansvariga som behandlar dina personuppgifter för att göra dem medvetna om att du har begärt att bli raderad.

Vår skyldighet att radera dina personuppgifter och underrätta andra personuppgiftsansvariga gäller dock inte om vi måste spara dina personuppgifter för att exempelvis:

      (i) uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av;

     (ii) föra statistik (där radering skulle försvåra eller omöjliggöra förandet av statistik); eller

     (iii) fastställa, görande gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Avregistrera dig från marknadsföring och utskick. Du har även rätt att, när som helst, invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket. Om du invänder mot en behandling för direktmarknadsföringsändamål är vi skyldiga att upphöra med sådan behandling.

Invända mot behandling som stödjer sig på vårt eller någon annans berättigade intresse av skäl som rör din specifika situation. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har invänt mot behandlingen, om vi kan påvisa ett avgörande berättigat skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse eller om behandlingen i fråga är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Om dina personuppgifter begränsas får vi, utöver lagring, normalt endast behandla sådana personuppgifter med stöd av ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som behandlingen begränsats.

Flytta din data (dataportabilitet). Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format samt rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Notera att din rätt till dataportabilitet inte påverkar din rätt att begära radering av personuppgifter.

Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller ett avtal med dig och som du själv har tillhandahållit till oss.

8. Kakor och andra tekniker

Vi använder oss av kakor och andra tekniker på vår webbplats. 

9. Var vi lagrar vi personuppgifter

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter av oss, leverantörer och samarbetspartners. Detta gäller bl.a. för vår molntjänstleverantör av webbplatsen som, för vår räkning, lagrar personuppgifterna.

För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats med samtliga mottagare som hanterar dina personuppgifter, i ljuset av mottagarlandets lagstiftning och övriga omständigheter av relevans.

Om du vill ha närmare information om dina personuppgifter vänligen kontakta oss.

10. uppdateringar till denna information

Vi uppdaterar regelbundet denna information. Detta för att se till att informationen återspeglar vår användning av personuppgifter, som kan förändras över tid. Som exempel kan vi uppdatera informationen för att täcka insamling av ytterligare uppgifter eller om vi avser att använda uppgifter för andra ändamål än de som anges i denna information.

Om vi genomför någon uppdatering som kan ha stor betydelse för hur dina uppgifter behandlas kommer vi att meddela dig om detta i förväg på lämpligt sätt, t.ex. genom att visa ett meddelande på webbplatsen eller genom e-post. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på denna sida.

11. har du frågor?

Om du har frågor om denna information eller hanteringen av dina personuppgifter eller vill göra dina rättigheter gällande är du välkommen att kontakta oss, se nedan för kontaktuppgifter.

Megaego AB
Organisationsnummer: 559177-0093
Högsbacksgatan 27, Linköping, 58939, Sverige
E-post: support@megaego.se


>