Användarvillkor för plattformen Megaego

Följande villkor gäller på megaego.se ("vi" "oss" eller "vår"),  och dess undersidor. 

Abonnemang

Ett abonnemang eller medlemskap ger åtkomst till användning av de tjänster och program som specificeras av det specifika abonnemang eller medlemskap som tecknas. 

Abonnemangsperioder varar den tid man har tecknat sig för vid köp av abonnemanget. Abonnemanget förnyas automatiskt när abonnemangsperioden går ut om ingenting annat överenskommits vid tecknande.

Gratisabonnemang, eller test abonnemang förlängs automatiskt vid slutet av tiden för gratisabonnemanget om abonnemanget inte sägs uppenligt punkt 1.7.

Vid distansavtal har konsumenter 14 dagars ångerrätt. Ett konto kan vara individuellt anpassat och skapat för användaren. För att upprätthålla en snabb leveranstid kommer vi att upprätta och anpassa beställningen så fort vi kan efter att kundens order mottagits. För de tjänster som är specialanpassade för användaren måste kunden accepterar vid beställningen att ångerrätten automatiskt upphör så snart vi påbörjar upprättandet och anpassningen av beställningen.

1.1 Användning

Olagligt material får inte lagras på någon av megaegos sidor eller tjänster, oavsett om det är bildfiler, filmfiler, andra typer av filer, eller länkar till olagliga bilder eller liknande material. Som olagligt material räknas exempelvis upphovsrättsskyddat material eller material som en person enligt lag inte har rätt att publicera eller lagra. Det är inte heller tillåtet att lagra erotik, pornografi eller annat anstötligt material på tjänster som ägs av Megaego AB, som äventyrar stabiliteten eller prestandan. Vi förbehåller oss rätten att avgöra när material ingår i någon av ovannämnda kategorier och förbehåller oss även rätten att ta bort materialet. Om materialet raderas har kunden inte rätt att kräva skadestånd av oss.

Megaego har vanligtvis fri trafik på alla webbhotell. Det förutsätts dock att trafikflödet är normalt och att det inte stör andra kunders trafik. Om andra kunders trafik störs har Megaego rätt att utan förvarning stänga kundens konto och kräva kompensation för mängden trafik. Megaego förbehåller sig rätten att bestämma ifall andra kunders trafik störs. Om kundens webbhotell stängs återbetalar vi inga förskottsbetalda abonnemangsutgifter.

Det är förbjudet att skicka oönskad e-post (spam) via våra system. Om detta görs förbehåller Megaego sig rätten att meddela myndigheter, samt att överlämna loggar och liknande till myndigheterna. Megaego förbehåller sig också rätten att kräva kompensation för den tid och det arbete som uppstår till följd av att loggar och dylikt ska överlämnas tillmyndigheterna.

Filer som innehåller skadlig programvara eller liknande som kan användas för eller är kopplade till skadliga cyberaktiviteter får under inga omständigheter laddas upp till eller länkas från Megaegos servrar.

1.2 Script

Megaego har fri tillgång till standardscript samt andra script under förutsättning att dessa inte belastar servern i en oacceptabel grad.

1.3 Mallar (webbdesigns)

Samtliga mallar som finns att tillgå hos Megaego tillhör Megaego. Detta gäller alla mallar, modifierade eller ej. Inga mallar som finns att tillgå hos oss får distribueras vidare, varken i kommersiellt syfte eller för privat bruk. Samtliga mallar erbjuds med icke-exklusiv rätt. Om Megaego känner sig tvungen att återkalla möjligheten att använda en mall är Megaego inte ansvarigt för eventuella direkta eller indirekta förluster detta kan medföra för kunden. Vi ansvarar inte för eventuella fel eller liknande i mallar eller att mallarna är tillgängliga.

1.4 Driftssäkerhet

Megaego förbehåller sig rätten att begränsa de erbjudna produkternas användningsmöjligheter av drifts- och säkerhetsmässiga skäl. Om det finns drift- och säkerhetsmässiga skäl som kräver det förbehåller sig Megaego även rätten att skaffa sig tillgång till kunders användarinformation. I de fallen är våra medarbetare sekretessbelagda. Övrig tillgång till användardata kräver kundens godkännande eller ett domstolsbeslut.

1.5 Ansvar

Kundens användning av ett abonnemang hos Megaego sker helt på egen risk. Megaego kan inte hållas ansvarigt för innehållet, när det gäller exempelvis korrekthet, laglighet, fullständighet etc. hos informationen som kunden tar emot eller skickar via internet.

Megaego är ansvarigt i enlighet med tillämplig lag, med följande begränsningar:

Megaego:s ansvar inkluderar inte driftförlust, dataförlust, förlorad vinst, förlorad goodwill eller andra indirekta förluster som kunden drabbas av som ett resultat av produkter från Megaego eller från tredje part.

Megaego är inte ansvarigt för förluster orsakade av avbrott, störningar eller ändringar som Megaego bedömer nödvändiga av tekniska, underhålls- och driftskäl eller som krävs av myndigheter, såvida vi inte har försummat att begränsade resulterande problemen.

Megaego är inte ansvarigt för någon förlust eller skada som orsakats av kundens egen IT-miljö, av kunden själv eller av tredje part.

Megaego är inte ansvarigt för någon förlust eller skada orsakad av en force majeure-händelse.

Megaego är inte ansvarigt för tjänster som levereras av tredje part med Megaego som förmedlare.

Megaego:s totala ansvar för förlust är oavsett orsak alltid begränsad till den summa som betalats till Megaego av kunden under det år som förlusten eller skadan uppstod.

1.6 Uppsägning av abonnemang

Ett abonnemang kan sägas upp när som helst av kunden. Då abonnemangsperioden väljs vid tecknande av abonnemanget måste kunden själv hålla koll på när det förnyas. Uppsägning måste vara mottagen av Megaego i god tid före datum för förnyelse för att vi ska kunna avsluta innan nästa automatiska debitering. Debiterade belopp återbetalas ej. Den oanvända delen av en förbetalning blir inte återbetald. Om uppsägningen inte är Megaego tillhanda i tid är kunden skyldig att betala abonnemangsavgiften för den följande perioden.

En kund kan normalt skicka in en uppsägningen av ett abonnemang inne i webbutrymmets kontrollpanel, eller via ett supportmeddelande till oss. Ett uppsägningsmail med instruktioner skickas till den kontaktmailadress som finns i vårt system. Kunden måste följa instruktionerna i mailet för att slutföra uppsägningen. 

När Megaego har tagit emot uppsägningen får kunden en bekräftelse via e-post angående uppsägningen från Megaego. Om Megaego väljer att avsluta specifika abonnemangstyper eller speciella tjänster kan Megaego säga upp ett abonnemang med en månads varsel. Abonnemanget får under inga omständigheter användas med syfte att uppnå oauktoriserad tillgång till system anslutna till internet. Kommer det till Megaego:s vetskap att sådana aktiviteter eller andra olagligheter förekommer avslutas abonnemanget utan förvarning, oavsett vilket lands lagar som ligger till grund för lagbrottet. Alla väsentliga upplysningar kommer att skickas till relevanta myndigheter. Megaego kan även utan förvarning omgående avsluta ett abonnemang utan någon form av kompensation eller återbetalning om en kund inte följer affärsvillkoren, gör sig skyldig till förlust eller missbruk av de resurser som finns tillgängliga på grund av internets närvaro, stör internets funktion, överträder den för tillfället gällande nätetiketten genom att t.ex. avslöja andra människors privata förhållande, eller som genom sin närvaro stör andra internetanvändare. Data från hemsidor och mailsystem blir vid uppsägning av abonnemang vanligtvis borttagna 7 dagar efter abonnemanget upphör att gälla.

1.7 Uppsägning av gratisabonnemang

Ett gratisabonnemang kan när som helst sägas upp av kunden. Eftersom gratisabonnemanget automatiskt förlängs och går över till betalda abonnemang (om inget annat angivits) vid slutet av tiden för gratisabonnemanget måste en uppsägning nå Megaego snarast innan nästa abonnemangsperiod börjar. Om uppsägningen inte skickas till Megaego i tid är kunden skyldig att betala abonnemanget för den följande perioden.

2. Domän

Domännamnet får ej kränka tredje parts namn eller varumärke, eller på något annat sätt strida mot regelverket.

Domännamnet registreras i kundens namn och på uppdrag från kunden. Megaego är i detta sammanhang förmedlare av tjänsten. Megaego informerar kunden när domänen har blivit registrerad. Megaego har inget ansvar för domännamnet vid flytt/uppsägning eller borttagning av konto.

Domännamnet kommer att registreras hos/flyttas till Megaego:s partners. Detta kan vara en domänregistrar eller domänmyndigheten för respektive toppdomän. Vid utgången av varje registreringsperiod fakturerar Megaego kunden årsavgiften för domänen så tillvida inget annat framgår. Detta oavsett om domänen ligger på Megaego:s eller annans DNS-server. Om fel domännamn har beställts (stavfel, namnfel eller liknande) återbetalas registreringsavgiften inte till kunden. Megaego ämnar i dessa fall att korrigera domännamnet om registreringen inte redan har gjorts. Om det är Megaego som företar den felaktiga beställningen återbetalar Megaego registreringsavgiften eller så erbjuds kunden det korrekta domännamnet. Kunden ska se till att Megaego och eventuella domänmyndigheter alltid har aktuella kontakt- och adressuppgifter tillkunden.

3. Speciella villkor för produkter och tjänster

3.1 Tilläggsprodukter

Megaego erbjuder sina kunder möjligheten att köpa produkter och tjänster (tilläggsprodukter) utöver abonnemanget. Vissa tilläggsprodukter är kanske inte tillgängliga för alla kunder.

3.2 Beställning av tilläggsprodukt

Vid beställning/användning av tilläggsprodukten har kunden möjlighet att betala med kreditkort, PayPal eller annan betalningsmetod i realtid. Vissa tilläggsprodukter debiteras automatiskt vid användning via det betalsätt som finns registrerat på kundens konto.

3.3 Abonnemang för tilläggsprodukt

Efter den första perioden av kundens abonnemang av tilläggsprodukt kommer abonnemanget att följa kundens normala abonnemang.

3.4 Uppsägning av tilläggsprodukt

Kunden kan säga upp produktabonnemanget innan nästa abonnemangsperiod. Kunden kan påbörja uppsägningen av ett abonnemang inne i webbutrymmets kontrollpanel. Om kunden säger upp webbhotellsabonnemanget till vilket abonnemanget av tilläggstjänst är länkat kommer abonnemanget av tilläggsprodukten automatiskt att avslutas samma datum.

3.5 Tilläggsprodukter från tredje part

Megaego ger sina kunder möjlighet att beställa vissa tjänster från tredje part. Megaego:s kunder är bundna av villkoren för sådana tjänster från tredje part och måste själva vara medvetna om deras villkor.

Megaego kan när som helst sluta erbjuda produkter, tjänster eller uppdateringar av dessa från tredje part utan att behöva informera kunderna eller ställas till svars för det.

Vissa tilläggsprodukter kanske inte är tillgängliga för alla Megaego:s kunder.

Megaego är förmedlare av tilläggsprodukter och är inte ansvarigt för några skador, förluster eller utgifter som orsakas av dessa tilläggsprodukter.

3.6 Hemsideprogram

Utöver ovanstående villkor, gäller följande villkor för Hemsideprogrammet på Megaego. Hemsideprogrammet använder sig av YouTube API Services. När du prenumererar på Hemsides programmet får du tillgång till YouTube API Services, och du accepterar därmed att du och din hemsidas besökare är bundna vid YouTubes användarvillkor som du kan finna här: https://www.youtube.com/t/terms. Notera att dessa uppdateras med jämna mellanrum.

3.6.1 Dataskydd och datasekretess

När du använder YouTube API-tjänster med Hemsidesprogrammet kommer dina data att överföras till och behandlas av YouTube och tredje part i enlighet Googles gällande sekretesspolicy på http://www.google.com/policies/privacy, vilken är föremål för fortlöpande uppdateringar. Megaego är inte delaktig i sådan överföring eller bearbetning av data och är inte heller ansvarig för någon del av förloppet.

4. Allmänt

För att kunna teckna ett abonnemang hos Megaego skall abonnemangstecknaren vara myndig.

4.1 Produkt- & sekretesspolicy

När man väljer att använda våra tjänster accepterar man också vår Produkt- & sekretesspolicy.

4.2 Att använda Megaego som personuppgiftsbiträde

Om du lagrar personuppgifter på våra servrar kommer Megaego att fungera som personuppgiftsbiträde för den informationen. Som vår kund är du personuppgiftsansvarig för informationen.

4.3 Kontakt

Frågor angående support, försäljning och ekonomi besvaras via onlinechat, email eller telefon inom rimlig tid (oftast inom 24 timmar under arbetsdagar).

4.4 Adressupplysningar

Kunden är förpliktad att alltid hålla Megaego informerad om sin nuvarande adress och e-postadress. Detta kan uppdateras via kontrollpanelen.

4.5 Betalning av abonnemang

Betalning av abonnemang för webbhotell betalas beroende på abonnemangsvariant . Förskottsbetalda abonnemang återbetalas inte om inget annat framgår av affärsvillkoren.

4.6 Betalningsvillkor

Megaego tar inte ut några avgifter för betalningar som görs online med Dankort, Eurocard, Mastercard, VISA, VISA Electron och JCB. Vid utskick av faktura per post, förbehåller vi oss rätten att lägga på en avgift som svarar till våra omkostnader. Megaego:s produkter/tjänster kan vara specialanpassade för varje kund. Om så är fallet betyder det att vanlig ångerrätt inte är gällande vid köp. Förfallotiden är 10 dagar, förutsatt att inga särskilda överenskommelser föreligger. Vid dröjsmål med betalning över 10 dagar från fakturans förfallodag utgår utan varsel dröjsmålsränta från förfallodagen, enligt lag om räntor vid sen betalning, med tillägg av en påminnelseavgift på 60 SEK pr. räntenota. Megaego förbehåller sig rätten att överföra fordringar till tredje part, som kan söka kontakt via e-post. Megaego kan också annullera kontraktet och ta bort kundens domän/stänga kundens webbplats med omedelbar verkan vid försenad betalning, om man väljer detta. Vid eventuella återbetalningar reserverar Megaego rätten att dra av ett belopp motsvarande omkostnader för bankavgifter och administration.

4.7 Abonnemangets varaktighet

Ett abonnemang är löpande och fortsätter tills att det av någon av parterna sägs upp i enlighet med ovannämnda villkor.

4.8 Ändring av abonnemang

Ett abonnemang kan när som helst ändras till ett abonnemang till ett högre pris. Vid tillfälle av ett förutbetaltabonnemang blir detta kompenserat i priset på det nya abonnemanget. Ändring till abonnemangsvariant till ett lägre pris kan endast ske vid utgången av abonnemangsperioden och kräver att kunden har informerat om detta i förväg innan utgången av abonnemangsperioden.

4.9 Överlåtelse

Vid försäljning eller annan överlåtelse av alla eller väsentliga delar av Megaego:s verksamhet eller tillgångar är Megaego berättigad att helt eller delvis överlåta kundens abonnemang samt Megaego:s rättigheter och förpliktelser i enlighet med affärsvillkoren till tredje part utan kundens samtycke.

4.10 Ändring av villkor 

Megaego försäljnings- och leveransvillkor kan av oss ändras utan förvarning.

4.11 Fel hos tredje part och force majeure

Utöver ovannämnda är Megaego aldrig ersättningsskyldig vid avbrott, driftstörningar, fel, skador och liknande som orsakats av förhållande som är utanför Megaego:s kontroll. Detta gäller även blixtnedslag, översvämningar, brand, strejk, krig, terror, arbetsnedläggelse och lockout (gäller även Megaego:s egna medarbetare), överbelastning av nätet, fel i andras nätverk, fel hos tredje part, systemkrasch, och andra liknande force majeure-incidenter.

4.12 Klagomålsprocedur

Ett klagomål på en produkt eller en tjänst som köpts från Megaego meddelas till oss via vår normala support så försöker vi lösa det så smidigt och enkelt som möjligt.  


Megaego AB
Organisationsnummer 559177-0093
Högsbacksgatan 27, Linköping, 58939, Sverige 
support@megaego.se >
Rulla till toppen